“Alcohol” In Islam

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ރާ.
ރަލަކީ އިންސާނާ އެ ބުމުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުން ހަމަބުއްދި ފިލާދާ ކޮންެމެ އެއްޗެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ރަލުގެ ހުކުމަކީ ހަރާމެވެ. އަދި މިކަމަށްވަނީ ހުރިހާ އިލްމުވެރިން އިއްތިފާގްވެ ލައްވާފައިވާ ކަމަކަށެވެ. މިކަމަށް ބާރުދެނީ އަލްމައިދާ ސޫރަތުގެ 90 ވަނަ އާޔަތެވެ. މި އާޔަތުގެ މާނައިގެ ޝަރަހައިގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ރާބުއިމާއި، ޖުވާކުޅުމާއި ނަސީބު ދުނިދަނޑިތަކަކީ ޝައިތާނާގެ އަމަކުތަކުގެ ތެރެއިންވާ އަމަލުތަކެކެވެ. މި އާޔަތުގެ މާނައިންވެސް ދޭހަވަނީ ރަލަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކިހާ ބޮޑަށް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމެވެ.
ރާބޯމީހުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުގޫބާތަކީ ހައްދު ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް ހައްދުގެ އަދަދާއިމެދު އިލްމުވެރިން ހިލާފްވެ ލައްވާފައިވެއެވެ. ޖުމްހޫރު އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މިނިވަނެއް ނަމަ ހައްދުގެ އަދަދަކީ އައްޑިހަ އެތިފަހަރެކެވެ. އަދި މިނިވަނެއް ނޫންނަމަ އެ އަދައަކީ 40 އެތިފަހަރެވެ. އެޒަމާނަކީ އަޅުން ގިނަ ޒަމާނެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިތާންގައި މިނިވަނެއް ނޫން ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެފަދަ މީހުންނަށެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަގުސަދަކީ އިންސާނާގެ ބުއްދި ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމެވެ. ނަމަވެސް ރަލަކީ އިންސާނާގެ ބުއްދި ފިލުވާލާ އެންމެބޮޑު އެކައްޗެވެ. އެކަމަގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ގެ ސިކުނޑީގެ ބާރު ދައްވެ ވިސްނުމަގެ ހިއްސު ބަލިކަށިކޮށްލައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަޔާތުގަ ގޯސް މަގުތައް ހިޔާރު ކުރެވެން ފަށައެވެ. އަދި މަސްތުގެ ހާލުގައި ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާ އިންސާނާގެ މައްޗައް ވާޖިބްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އިންސާނާ ނުކުޅެދުންތެރި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނުން ދުނިޔެއަށް ފޮނުވުނު މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް ވެގެން ދެއެވެ.
ރަލާބެހޭ އާޔަތްތައް ބާއްވައިލެއްވުމުގެ ކުރީގައި އެއިރުގައި އުޅުނު މީހުން ވަނީ ރަލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެވިހިފާފައެވެ. ރާ ވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައެވެ. އުފަންވެ އުޅެބޮޑުވެފައިވަނީ ރަލުގެ ތެރޭގައެވެ. އެމީހުންގެ ނަފްސުތައް ވަނީ ރަލުގެ ތެރެއަށް ގެނބި ގޮސް ހުސްވެފައެވެ. އަރަބި ބަހުގައި ރަލަށް ކިޔާ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ނަން ވެއެވެ. އަދި ޅެންތަކުގައިވެސް ރަލާބެހޭ ވާހަކަތަށް އައިސްފައިވެއެވެ. މި ކަމުންވެސް އެނގިގެންދަނީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ރަލުގެ މުހިންމުކަން އަދި އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެތިބި މިނަވަރުގެ ބޮޑުކަމެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ ޒުވާނުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޝިކާރަ ކުރުމާއި ރަލުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ގޮސް ރާބުއިމެވެ.
ރަލަކީ އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ހޯދުންތެރިއަކު ވިދާލުވެފައިވާ ގޮތުގައި ރަލުން ލިބެފައިވާ ގެއްލުމަކީ އެހެން އެއްވެސް ކަމަކުން ލިބިފައި ނުވާވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. ރަލުގެ ސަބަބުން ލިބެމުން އަންނަ ބައެއް ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު އާއިލީވާޖިބުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދެއެވެ. މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެތިގެންދިއުމާއި ބަނގުރޫޓުވުމާއި ތަފާތު ބަލިތައް ފެތުރުމަކީވެސް ރަލުގެ ސަބަބުން ދިމާވަމުންއަންނަ ފޫނުބެއްދޭފަދަ ގެއްލުންތަކެވެ.
ރަލަކީ ހަރަމްކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއްގައި އައިސްފައިވަނީ ސީދާ މާތްﷲ ގެ ވަހީވަސްފުޅުގެ ގޮތުގައެވެ. ކީރިތި ޤުރުއަނުގައި ރަލުގެ ވާހަކަ ތިންތަނެއްގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ބަގަރާ ސޫރަތާއި، އަންނާސި އަދި އަލް މާއިދާ ސުރަތުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ އާޔަތެއްގައިވެސް ވަނީ ރަލުގެ ނުބައި ކަމުގެ ވާހަކަ އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ރަލާއި ޖުވާގެ ނުބައިކަމާއި، މަސްތުގެ ހާލުގައި ނަމާދާ ގާތް ނުވުމަށާއި އަދި ރަލަކީ އެކަކު އަނެކަކުގެ މެދުގައި ނަފްރަތާއި ފަސާދަ އުފައްދާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައިވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށް އަންގައި ވަހީ ބާއްވައިލައްވާފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ވަގުތުތަކުގައިއެވެ. ހުކުމްތައް އައިސްފައިވަނީ ހުކުމަކަށްފަހު ހުކުމެކެވެ. އެއީ އެއްފަހަރާ އެފަދަ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމަކީ އިންސާނުންނަށް ފަސޭހަ ކަމަކަަށް ނުވާނެކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމްދީން ދަންނާތީއެވެ.
ރަލަކީ ހަރާމް އެއްއެޗެއްކަން ވަހީ ކުރެއްވުމުގެ ކުރީގައިވެސް އެއްބައި ބޭކަލުން އޭގެ ނުބައިކަން ދެނެގަނެ އެއިން ދުުރުހެލިވިއެވެ. އަދި ހަމަ އާޔަތްތައް ބާއްވައިލެއްވުމާއިއެކު ހުރިހާ މުސްލިމުން އެކަމަށް އިޖާބަ ދިނެވެ. އާޔަތް އިވުމާއިއެކު ރަލުގެ ތަށިތައް އަދި އަނގަޔަށް އަޅާފައިވާ ރާތައްވެސް އުކާލިއެވެ. އެދުވަސްވަރު މަދީނާގެ މަގުތައްވަނީ ރަލުން ފުރިފައިކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
އިސްލާމްދީން ރަލާއިމެދު ވަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިކަން ރަސޫލާ މުހައްމަދް.ސ.އ.ވ ގެ ހަދީސްތަކުންވެސް ސާބިތުކޮށްދެއެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ހަރާން އެއްޗެއްކަމާއި ގިނަ މިންވަރުން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މަދު މިންވަރުވެސް ހަރާމްވާނޭކަމަށް ހަދީސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ރަލުގެ މަޖިލިސްތަކުުން ދުރުވުމަށާއި އަދި ރަލަކީ ޝިފާއެއް ނުން ކަމަށްވެސް ވަނީ ހަދީސް ކުރައްވާފައެވެ. މި ހަދީސްއިންވެސް ދޭހަވަނީ ރަލަކީ އޭގެޒާތުގައި ގެއްލުންހުރި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިކަން ކަމުގެ އިތުރުން ރަލުގެ ވިޔަފާރި ވެސް ވަނި ހަރާމް ކުރައްވާފައެވެ. ހަދީސްއެއްގެ މާނައިގައިވަނީ ރާބޯމީހާއާއި ރާ ވިއްކާ މީހާ އަދި އެފުލައިދޭ މީހުންނަކީ ހަމަ ހަމަ ބައެކެވެ. އަދި މި އެންމެންނަށް ﷲ ލައުނަތްލެއްވިއެވެ.
Advertisements

Waste Situation In Maldives

ރާއްޖޭގެ ކުނީގެ ހާލަތު.
 

ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މަައްސަލައެކެވެ. ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނި ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުމުން ރާއްޖޭގައިވެސް ދަނީ މިކަމުގެ އުދަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއަކީ މާލީ ގޮތުން ތަނަވަސް ގައުމަކަށް ނުވުމަކީ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހެވެ.ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއިން ހަދާފައިވާ ރިސާރޗަކުން ދަކާގޮތުގައި ވެރިރަށް މާލޭ ގައި އުފައްދާކުނީގެ ނިސްބަތް، ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ބޮލަކަށް 2.8 ކ.ގ ޖެހެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެނިހެން ރަށް ރަށް ތަކުގައި އުފައްދާ ކުނި، 0.66 ކ.ގ ބޮލަކަށް ޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އަކީ ފަތުރުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށ ފުޅާވެފައިވާ ގައުމުކެވެ. އަދި މިފަދަ ރިސޯޓުތަކުގައި އުފައްދާ ކުނިން، ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ބޮލަކަށް 7.2 ކ.ގ ގެ ކުނި އުފައްދައެވެ. މިއީ ނިސްބަތުން މި ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކާ ބަލާފައި ވަރަށްވެސް ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

މިހާރު ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް، ކުރެވެމުން އަންނަ ކަންކަން:
ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖަކުރެވޭނެ އެންމެ އެދެވޭ ސިސްޓަމެއް ހެދިފައެއް ނެތެވެ. ޒަމާނުންސުރެ މައިގަނޑު ގޮތެއްދައި ކުނި އަޅަމުން އަންނަނީ އެ ރަށެއްގައި ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ ކުނިި އަންްދަނީއެވެ. އަދި ހަމަ ބަަދިގޭގައި އުފެދޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ފަދަ ތަކެތި އަޅަމުން ދަނީ އަތިރި މައްޗަށާއި މޫދަށެވެ. މި ފަދަ އަމަލްތަކަކީ ތިމާވެއްޓަށް ނުހަނު ބޯޑެތި ގެންލުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. އޭގަތެރޭގައި ޖައްވައް ވިހަ ގޭސް ބޭރުވުމާއި، މޫދައްއަޅާ ކުނީގެ ސަބަބުން ފަރުތައް ހަލާކުވެ ރަށްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބެއެވެ.
1991 ސަރުކާރުން ވަނީ ކުނި ނައްތާލެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތިލަފުށި ހަމަޖައްސާފައެވެ. ތިލަފުއްޓަކީ މާލެ އާ 7 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުން އޮތް ފަޅެކެވެ. ނަމަވެސް 1970 އިން ފަށައިގެން މި ފަޅު ހިއްކައި، މި ރަށް ދަނީ މާލެ ކައިރި ރަށްރަށުން ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ މި ރަށަކީ ހަރު ކުނި އަޅައިން ހިއްކާފައިވާ ރަށެކެވެ. ތިލަފުއްޓަށް ދުވާލަކު ޖުމްލަކޮށް 330 ޓަނު ކުނި ގެންދެވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 50% އަކީ މާލެއިން އެތެރެ ކުރެވޭ ކުންޏެވެ. ނަމަވެސްް މި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ މާ ގިނަ ގޮތް ތަކެއް ނުހުރެއެވެ. މިތަނަށް އެއްކުރެވޭ ކުނީގެ 95% އަންދަނީއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ލޮއެ އާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރެއެވެ. މި ރަށް މިހާރު އެކި އެކި އިންޑަސްޓްރިއަަލް މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށް ރަށުގައި ދަނީ ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ އާ ގޮތްތަށް ތަޖުރިބާ ކުރަމުންނެވެ. ” ކޮންޕޯސްޓިންގް” ނުވަތަ ގަސްކާނާ އުފައްދާ ދެ މަރުކަޒެއްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ފެންފުށި އަދި އުކުޅަހުގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިއީ ބަދިގެ ފަދަ ތަންތަނުން އުކާލާ ކުނިވާޒާރުގެ ކާނާއިންނާއި، ގަސްގަހުގެ ފަތް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އުކާލާ ކުނި މަދުވެ، މި އެއްޗެހި ރީސައިކަލް ކޮށް އަލުން ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް:
ކޮންމެ ކަމަކަށް ބެލިނަމަވެސް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަށް ވަކި ވަކި ކުދި ރަށް ތަކެއްގައި އުފެދިފައި ވުމެވެ. އެހެންކަމުން ކުނިމެނެޖް ކުރުންފަދަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ހިންގުމަށް ގިނަ ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި މި ކަންކަން ކުރާނަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ހިނގާނެއެވެ. ދެން އޮތް އަނެއް ދައްޗަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެވެ. މިއީ ހާއްސަކޮށް މާލޭ ކައިރި ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދައްޗެކެވެ. ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެންދިއުމަށް ގެންގުޅޭ ބާޖުތަށް ވަރަށް މަދެވެ. އަދި ހަމަ މާލެ ތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ އުޅަނދުތައް ނެތް ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅެއެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ “ގްރީން ޓެކްސް” ގެ ނަމުގައި ޓެކްސް އެއް ނަގަން ހަމަޖައްސާފައެވެެ. ކޮންމެ ފަރުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ދުވާލަކު 6 ޑޮލަރު ސަރުކާރައް ނަގާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި މި ޓެކްސް އިން ނަގާ ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ މާލީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

“Libaaslehwun” A Disappeared Tradition

ލިބާސްލެއްވުން، އަހަރަމެންގެ ތެރެއިން ނެތިގޮސްފައިވާ އާދައެއް.
ދިވެހިންނަކީ އަމިއްލަވަންތަ އާދަކާދަ ތަކެއް މަތީ ދެމިތިބެމުން އައި ބައެކެވެ. ހިތާނަ ކުރުމާއި ނަދުރު ބުނމާާއި އަދި ލިބާސް ލެއްވުމުގެ އާދަތަކަަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދިވެހިންގެ ހާއްސަ އާދަތަކެކެވެ. މީގެތެރެއިން ލިބާސް ލެއްވުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ދާދި ފަހާއި ޖެހެންދެން އޮތް ނަމަވެސް، މިހާރުު މުޅިން އުވި ގޮސްފައިވާ އާދައެކެވެ. މިއީ އަންހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަ، ވަކި ހަމަ ތަކެއްގެ މަތިން ކުރެވެމުން އައި ކަމެކެވެ.
އަންހެން ކުދިންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދުމަކީ މުންޑު ނުވަތަ ކަނޑިކި، އަދި އެއާއި އެކު ބޮލުގައި ރުމާލެކެވެ. ފިރިހެން ކުދިންގެ ހެދުމާއި މާބޮޑު ތަފާތެއް ނުހުރެއެވެ.
އާންމުކޮށް ލިބާސްލައްވާ އުމުރަކީ ނުވަ އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން އެ އުމުރުގެ ކުރިން އެކަމުގެ ތައްޔާރީތަށް ވާން ފަށައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ ކަމަކީ ބޯ ވަޑުވަން ލުމެވެ. ލިބާސް ލެއްވުމުގެ ކުރީގައި އަންހެން ކުދިންގެ އިސްތަށިގަނޑުވެސް ހުންނަނީ ފިރިހެން ކުދިންނެކޭ ދާދި އެއްގޮތަށް ކޮށާފަ ނުވަތަ ބާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން ބޯވަޑުވަން ލުމަކީ ބޯ ނުކޮށާ ގޮތަަށް ނިންމައި، އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރަން ފެށުމެވެެ. ބޯވަޑުވަންލުން ފަށަމީ ލިބާސް ލެއްވުމުގެ އަހަރެއް ނުވަތަ ދެއަހަރު ކުރިންނެވެ.
އާންމުކޮށް ލިބާސް ލައްވާ އުމުރަކީ ނުވަހަރު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެކަންް ގުޅިފައި އޮންނަނީ ކުއްޖާގެ ސިއްހަތާއި ހެދިބޮޑުވުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުން ލިބާހައް އައިބުވާ ފަދަ ސިފަތަށް ފެންނަން ފެށުމުން، ކުއްޖާގެ މައިން ބަފައިން އެކަމަށް އަވަސްވެގަނެއެވެ. ލިބާސްކަނޑަން ބޭނުންވާ ފޮތިފަދަ ތަކެތި ގެންނަނީ މާލެއިންނެވެ. ލިބާސް ކެނޑުމުގައި ބަލާ ހަމަތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އެކަންކުރަނީ އެރަށެއްގެ މަޝްހޫރު އެދުރުބެއަކު ލައްވައެވެ. އަދި މިކަން ކުރުމުގައި އިރުވަރައްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައެވެ.
ލިބާސް ލެއްވުމުގެ ހަފްލާއަކީ މާ ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ކުރަނީ އެމީހެއްގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ބަަލައިގެންނެވެ. ހަފްލާ އޮންނަނީ އެ ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ. އެދުރުބޭ ސަލަވާތް ކިޔެވުމަށްފަހު ކުއްޖާއަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ލިބާސް ތަކަށް ދުންބުރުވާލައެވެ. މިކަންް ކުރާއިރު އެދުރުބޭ އިންނަވަނީ ގޭގެ ބޭރު ބޮޑުއަށި މަތީގައެވެ. ސަލަވާތް ނިންމުމަށްފަހު ކުއްޖާ އެތަނައް ހާޒިރު ކުރެއެވެ. އެއަށްފަހު ލިބާސް ލައްވަނީ އެދުރުބެގެ އަތުންނެވެ. އަދި މިއީ އަންހެނަކަށް ވުމުގެ ފެށުންކަމުގައި އިއުލާން ކުރެއެވެ. ލިބާސް ލައްވާއިރު އާންމުކޮށް ކުއްޖާ ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ދޮންވެލިކޮޅެއް ނުވަތަ ހަނޑޫ ކަނޑިއެއްގެ މަތީގައެވެ. ނަމަވެސް އަތްމަތި ތަނަވަސް، ފުދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެކަމަށް ބޮލިކޮށްޓެ ބޭނުންކުރެއެވެ.

” Fahi Nuvaeh Theyra” Sports Festival Started

        ފަހި ނުވައެއް ތޭރަ ސްޕޯތްސަ ފެސްތިވަލް ފަށައިފި
14631372043143
ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ފަހި ނުވައެއް ތޭރަ” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް އެއް މާފަންނުސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި ފަށައިފި. ތިންދުވަހައް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ ސަތާރަ، އަށާރަ އަދި ނަވާރަ މިތިން ދުވަހު. މި ފެސްޓިވަލް އަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފެސްޓިވަލްއެއް.
މި ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގައި ހަވީރު ކުރިއަށްދާނީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އެކި އެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް. އޭގެ ތެރޭގައި ރިލޭ، ބާސްކެޓް ބޯޅަަ އަދި ގޮލްފް ފަދަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަށް ހިމެނޭ. ގިނަ ކުދިން ތަކަކަށް ބައިވެރި ވެވޭ މި ފެސްޓިވަލްގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށްވެސް ތަފާތު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފަ. އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުނޫޝާ (ކިޑީ ދައްތަ) އާއި އެކު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޝޯ އެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ.
ރޭގަނޑު އަށަކުން ބާރައަށް ކުރިއަށްދާނީ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހާއްސަ އެކި އެކި ކުޅިވަރުތަށް. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ، ހޭންޑް ބޯލް، ބާސްކެޓްބޯލް، އަދި ޒުންބާ ފަދަ ހަރަކާތްތަށް ހިމެނޭ. މީގެ އިތުރުން ނިމިގެން ދިޔަ “މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް” ގެ ގަދަ ދިހައެއް ހިމަނައިގެން މިރޭ ހާއްސަ ސްޓޭޖް ޝޯ އެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.