Depression

ޑިޕްރެޝަން

 ޑިޕްރެޝަން އަކީ ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ނަމަވެސް ގިނަބަޔަކު އޭގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވަމުން އަންނަ ނުރައްކާ ސިއްހީ މައްސަލައެވެ. މީގެ ސަބަބުން މާޔޫސްވެ ދިރިއުޅުމުގައި އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސްކުރުވައެވެ. މިއީ ނުރައްކާތެރި ނަމަވެސް ގިނަބަޔަކަށް އެކަމާ ކުރިމަތިލާން އުނދަގު ބައްޔެކެވެ. ޖޖނ.jpg

އެކި މީހުން ޑިޕްރެޝަން އަށް ދަނީ ތަފާތު އެކި މައްސަލަ ތަކާ ހުރެއެވެ. އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޑިޕްރެޝަންއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވާހަކަތަށް ހިއްސާކުރާނެ ބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ރަހުމަތް ތެރިން ނެތުމެވެ. އެހެނަކަމުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް އެކަން ބައްޔަކަށް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ. ވަޒީފާއެއްނެތުން، މާލީ ގޮތުން އަތްމަތި ދަތިވުން އަދި ވަރި ފަދަ އާއިލީ މައްސަލަތަކަކީވެސް މީހާ އެކަނިވެރިކުރުވާ ޑިޕްރެޝަން އަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިކުރުވާ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޖިންސީ ގޯނާއާއި ގެވެށި އަނިޔާ ލިބުން ފަދަ ކަން ކަމަކީވެސް މިކަމަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމެވެ.

ޑިޕްރެޝަންއަށް ގޮސްފައިވާ ކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް:

ޑިޕްރެޝަންގެ އަލާމާތްތަށް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. އެގޮތުުން ދެރަވުން، ވަރުވަބަލިވުން، އުންމީދު ކުޑަވުން އަދި އަމިއްލަ ނަފްސައް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުމީ މި ބަލި އޭގެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުގައި ހުންނަ މީހުނަށްވެސް އިހްސާސް ކުރެވޭ ކަންކަމެވެ. ތިމާ ކުރިން ކުރާހިތްވި ކަންކަން މަތިން ފޫހިވުމާއި، ރައްޓެހިން އަދި އާއިލާ އެއްވާ ތަންތަނައް ދާހިތް ނުވުމަކީވެސް މިކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ. ނިދަން އުދަގުވުން، ރުޅިގަދަވުން އަދި ގޯސް މަގުތަށް ހިޔާރު ކުރެވުމަކީވެސް މަދުން ނަމަވެސް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރިން ބޮލުގައި ރިއްސުން އަދި ގައިގެ އެކި އެކި ތަންތަނުގައި ރިއްސުންފަދަ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއިވެސް ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.

ޑިޕްރެޝަންއިން އަރައިގަންނާނީ ކިހިނެތް:

ޑިޕްރެޝަންއާއި ދުރަށްދިއުމަށް ތިމާ އަމިއްލައަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ، ބައިވެރިޔާއާއި ނުވަތަ ތައްޓެއްސަކާއި ތިމާއަށް އުނދަގުކުރުވާ މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލް ބަދަލުކޮށްލާ މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ ހިޔާލް ތަކާއި ދުރަށް ދިއުމުގެ ގޮތުން އާ ކަމެއްގައި މަސްއޫލުވެ އުޅުމަކީވެސް އޭގެން ރަނގަޅު އަސަރެއް ފެނަނާނެ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިޕްރެޝަން ހުންނަ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ބޭސް ބޭނުން ކުރުމެވެ. މިކަމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލިން ހޯދުމަކީވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ބޮލުތެރޭގައި ހުރި އުގަދޫ ކުރުވާ ކަންކަމަށް ލުޔެއް ލިބި ބަލި ފަސޭހަ ވުމަށް ބާރަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ.

ޑިޕްރެޝަން އަކީ ތިމާ އަމިއްލައަށް މަރުވާން ބޭނުންވާ ހިސާބައްވެސް ހިޔާލު ކުރެވޭފަދަ ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެކެވެ. އެހެންކަމުން ޑިޕްރެޝަންގެ ކުރީކޮޅު އެކަން ދެނެގަނެ އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

Advertisements

Coral Reefs: Important factor for sustainability

ފަރުތަކުގެ މުހިންމުކަން އެންމެ ބޮޑީ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީތާ ގައުމުތަކަށް.

Dusit_Thani_Maldives_Resort_Baa_Atoll_8

ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗައް އެކުލެވިފައިވާ ކުދަ ގައުމެކެވެ. މި ކުދި ރަށްތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އުތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރަކީ ރަށްތަކުގެ ވަށައިގެން ލެވިފައިވާ ފަރުތަކެވެ. ބިޔަ ރާޅުތަކުންނާއި ކަނޑުގެ އޮއިން ރަށްތަށް ސަލާމަތް ކޮށްދެނީ ފަރުގައިވާ މުރަކަޔާއި ގައުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެއް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ބާވަތް ކަމުގައިވާ މަސް ކަނޑަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އުޅެ ބޮޑުވަނީ މި މާހައުލުގައެވެ. ހަމައެހެންމެ ފަތުރުވެރިކަން ތާއްޖޭގައި މިހާ ފުޅާ ވެގެން މި ދިޔައީ މި ފަރުތަކުގެ ސަބަބުންނޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ފަރުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ ފަރުތަށް އާލާ ކުރުމަކީ ކުރަންޖެހިފައުވާ މުހިންމު ކަމެކެެވެ.
އަހަރަމެންނަށް އިނިގިގެން އަދި ނޭންދިނަމަވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ފަރުތަކަށް ދެވެއެވެ. އެގޮތުން ނޭންގި ދެވޭ އެނަމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ ޖައްވަށް ދޫކުރެވޭ ވިހަ ގޭސް ތަކެވެ. މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ގޭސް ތަކުގެ ސަބަބުން ޖައްވު ހޫނުވެ އޭގެ އަސަރު ފަތުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކުގެ ދިރުންތަށް މަރުވެ މުރަކަރަށް ހަލާކުވެ ހުދުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. ބަނދަރުހެދުން އަދި ނަރުދަމާ އަކީވެސް ވެސް ފަރުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ބަނދަރު ހެދުމުގެ ސަބަބުން މޫދުގެ ލޮނުގަނޑު ކިލަނބުވުމާއި އަދި ނަރުދަމާގެ ސަބަބުން މޫދަށް ވިހަ މާއްދާތައް ބޭރުވެއެވެ. އެކަމުގެ މަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފަރުގެ ދިރުނަ ތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިކްސިޖަން ލިބުމަށް ހުރަހަކަށް ވެއެވެ.
ކުނީގެ މައްސަލައަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން މޫދަށް އެޅޭ ކުނީގެ މިނަވަރަކީވެސް މަދު އަދަދެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ކުނީގެ ސަބަބުން މުރަކަތަށް ހަލާކުވެ އަދި އެތަށް މަސްމަހާމެއްސެއް ކުނީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ވަރުވަމުންދެއެވެ. މިކަންކަމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއަށްޓަކާ މުރަކަ ނެގުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް ފަރުތަށް ނެތުދިއުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެކެވެ.
ފަރުތަށް ރަައްކާތެރި ކުރުމަށާއި ހެދިބޮޑުވުމަށް މަގުފަހި ކުރަނީނަމަ އެކަމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރި ކުރުވުމެވެ. ފަރުތަކުން ލިބޭ ފައިދާތަށް ކިޔަައިދީ، ފަރުތަށް ހަލާކުވެ ނެތިދާނަމަ އެކަމުން ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ގެއްލުންތަށް ކިޔައިދޭން ޖެހެއެވެ. އަދި ސްކޫލް ތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް ގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މައުޅޫމާތު މިހާރަށްވުރެ ފުލާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. ފަރުތަށް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމާއިި ކުނިފަދަ ތަކެތި މުދަށް އެޅުން ހުއްޓުވުމަކީވެސް ފަރުތަށް އާލާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ފަރުތަކުގެ ދިރުން ދެމެހެއްޓުމަށް، މުރަކަ އާލާ ކުރުމަކީވެސް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ފެންނަ ކަމެކެވެ. މިއީ މަރުވަމުންދާ ފަރުތަށްވެސް އާލާ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.
ފަރުތަކަށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަ އެކަމުން ފޫ ނުބެއްދޭނެ ފަދަ ގެއްލުންތައްވެސް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަރުތަށް ހަލާކުވިޔަ ނުދީ އާލާކުރުމަށް ޓަކާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

Australia Awards Information Session

ގެ އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް، މައުލޫމާތު ޝެޝަނެއް އެމް.އެން.ޔޫ ގައި ބާއްވައިފި.

Picture1scscs

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަމީނީ ބިލްޑިންގްގެ އެފް.އޭ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވި މި ޝެޝަންގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވޯޑްސްގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯސްތަކާއި، ކޯސްތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި އަދި ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތުލާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މި ސްކޮލަޝިޕްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް މިފަހަރު ލިބިފައިވަނީ ދިހަ ޖާގައެވެ. މި ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ މަޤްސަދަކީ ގައުމުތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށްޓަކައި މަސައްކަތަކުރާނެ ބަޔަކު އުފެއްދުމެވެ. ކޯސްތަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ 1 ފެބަރުއަރީ 2016 އިން ފެށިގެން 30 އޭޕްރީލް 2016 އާއި ޖެހެންދެން ހުޅުވާލާފައެވެ.

2017 ގެ ސްކޮލަޝިޕަށް ކޮސްތަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަތަރު ދާއިރާއަކުންނެވެ. އެއީ، އެޑިއުކޭޝަން، އެންވާރރަމެންޓަލް މެނޭޖްމެންޓް، ގޫޑް ގަވަނެންސް އަދި އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓްގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މިފަހަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މާސްޓާސް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކެވެ. ކޯސްތަކުގެ ދިގު މިނަކީ އެއްއަހަރު ބަޔާއި ދެއަހަރާ ދެމެދުއެވެ.

މި ސްކޮލަޝިޕްތަކަކީ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކޯސްތަކެއް ކަމުން، ކޯހުގެ ފި ހަމަޖައްސާނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުރުމާއި ކެއުން އަދި ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައިވެސް ފީއެއް ދޭނެއެވެ. އަދި ވަކިއުސޫލެއްގެ މަތިން ދަތުރު ކުރުމުގެ ހަރަދުވެސް ބަލަހައްޓާނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކަރުންނެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވޯޑް ސްކޮލާރޝިޕް އަށް ކުދިން ހޮވޭނީ އިންޓަވިއުކޮށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ. ކޯސްތަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 30 އޭޕްރިލް 2016އެވެ. ކޯސްތަކާއި އަދި ޝަރުތުތަކާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓް އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. https://cricos.education.gov.au